Krajská hospodářská komora
Pardubického kraje

Certifikáty

Certifikáty o původu zboží a další doklady potřebné pro vývoz

Vystavení osvědčení o původu zbožíOsvědčení o původu zboží je veřejná listina. Původ zboží je definován v „Nařízení rady (EHS) č. 2913/92 - Celní kodex Společenství" ve znění pozdějších smluv a nařízení a „Nařízení komise 2454/93 - prováděcí předpis".

Vystavení osvědčení o původu zboží by mělo být požadováno pouze v případech, kdy toto osvědčení vyžadují dovozní předpisy cílové země nebo podmínky kontraktu uzavřeného s příjemcem zboží. Ke každé dodávce smí být vystaven pouze jeden originál osvědčení. Každý další je označen jako DUPLIKÁT a platí se jako originál.

V okamžiku předložení žádosti o vystavení osvědčení o původu zboží, musí být zásilka připravena k odeslání.

Používají se výhradně formuláře platné v Evropských společenstvích (originál, žádost o vystavení - červená a kopie - žlutá).

Tiskopisy musí být vyplněny strojem nebo vytištěny tiskárnou v některém z úředních jazyků Společenství nebo s ohledem na obchodní zvyklosti a potřeby, v jakémkoli jiném jazyce /v latince nebo azbuce/.

Zápisy v osvědčení a žádosti nesmí být mazány ani přepisovány. Jakékoli změny se provedou škrtnutím /podle pravítka/ nesprávných údajů a vepsáním případných správných údajů. Každou změnu provedenou tímto způsobem musí parafovat osoba, která ji provedla, a potvrdit příslušná komora.

Každé osvědčení o původu zboží má číslo. Při vystavení kopie (žlutý tiskopis), se uvede číslo shodné s originálem do příslušného prázdného odstavce. Kopie se vystavují v případě, že klient požaduje osvědčení o původu v několika vyhotoveních. Fotokopie jsou nepřípustné.Doklady potřebné k ověření certifikátů nebo jiného dokladu 

  1. je-li předkladatel dokumentů vývozce předloží kopii výpisu z OR ne starší 3 měsíců nebo ŽL
  2. není-li předkladatel dokumentů i vývozce předloží kopii výpisu z OR ne starší 3 měsíců nebo ŽL jak předkladatele tak i vývozce
  3. plnou moc podepsanou statutárním zástupcem firmy (platí pro podpisy na žádosti o vystavení certifikátu - růžový formulář - v případě, že není podepsaná statutárním zástupcem podle výpisu z OR)

Dále předloží vyplněný podací lístek a vyplněný ( !na stroji nebo na počítači! ) příslušný formulář certifikátu, faktury nebo dalších dokladů.
Zákazník, který požaduje ověření původu zboží v třetích zemích, předloží navíc dovozové JCD a příslušný doklad, který osvědčuje cizí původ zboží (tzn. Certificate of origin, FORM A příp. prohlášení na faktuře). U ověření původu ES předloží prohlášení na faktuře.
Certifikáty Vám v kanceláři KHK můžeme rovněž za poplatek vyplnit. Ověření provádíme na počkání nebo i poštou.

Pokud požadujete ověření certifikátů do zemí:
Argentina, Bahrajn, Brazílie, Ecuador, Egypt, Chille, Indie, Indonesie, Jordánsko, Katar, Kolumbie, Kostarika, Mexiko, Omán, Panama, Pákistán, Peru, Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty, Taiwan, Thajsko, Turecko, Uruguay, Venezuela
Požadujeme na zadní stranu podacího lístku potvrzení, že dokumenty nejsou určeny k legalizaci konzulátem !!!

Legalizace dokladů na Ministerstvu zahraničních věcí a na cizích zastupitelských úřadech v Praze, zajišťuje Hospodářská komora České republiky, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1.

tel. 266 721 370, (376,378,382) email: certifikaty@komora.cz

Pro mimopražské firmy je tato služba zajišťována i formou poštovního styku.

 

Razítko s sebou. 


Postup vyplnění nového formuláře ke stažení vpravo nahoře. Zde rovněž naleznete vzory vyplněných certifikátů (vzor 1-3) a vzor plné moci.

 

CENÍK   

Platnost od 1. 1. 2019
 
Druh služby – zboží
Cena v Kč   
bez DPH
Cena celkem v Kč
s DPH 21%
Normální ověření - tři pracovní dny (nevztahuje se na poštou zaslané dokumenty)
ověření certifikátu /původ CZ, EU/
330,58
400,00
ověření faktury /původ CZ, EU/
330,58
400,00
ověření vícestránkového certifikátu / za každou stránku/
330,58
400,00
ověření duplikátu certifikátu
330,58
400,00
ověření certifikátu s původem zboží v třetích zemích
495,87
600,00
ověření faktury s původem zboží v třetích zemích
495,87
600,00
ověření jiného dokumentu
330,58
400,00
ověření globálního certifikátu
2 promile z hodnoty kontraktu
minimálně
578,51
700,00
maximálně
5 785,12
7000,00
Přednostní ověření - max. do 24 hodin + veškeré poštou zaslané dokumenty
přednostní ověření certifikátu /původ CZ ev EU/
495,87
600,00
přednostní ověření faktury /původ CZ ev EU/
495,87
600,00
ověření vícestránkového certifikátu / za každou stránku /
495,87
600,00
přednostní ověření duplikátu certifikátu
495,87
600,00
přednostní ověření certifikátu s původem zboží v třetích zemích
578,51
700,00
přednostní ověření faktury s původem zboží v třetích zemích
578,51
700,00
přednostní ověření jiného dokumentu
495,87
600,00
vystavení duplikátů při ztrátě, doověřování dokumentů při chybném vystavení předkladatelem apod.
578,51
700,00
administrace sady dokladů
165,29
200,00

 

Ceník vypsání certifikátů o původu platný od 1. 1. 2019:

Počet položek Cena
1 - 2 řádky 100,-
3 - 4 řádky

140,-

5 a více řádků 200,- 
vypsání podle akreditivu Dle dohody, min. 250,-

Ceny jsou uvedeny vč. 21% DPH.

 

V případě zájmu o vypsání od nás zašlete laskavě podklady emailem dopředu.

Upřesňující informace  tel.: 466 612 164, mobil: 724 613 030, Martina Kučerová, mail: kucerova@khkpce.cz , Iveta Lemberková, mail: lemberkova@khkpce.cz, khkpce@khkpce.cz

Související soubory