Krajská hospodářská komora
Pardubického kraje

REŽIM UKRAJINA – zaměstnanecká karta

AKTUÁLNÍ INFORMACE

 

POZOR změna formuláře Žádosti o zařazení a změna čestného prohlášení!

Převodník mezi nejčastěji využívanými položkami klasifikace zaměstnávání v rámci projektu Režimu zvláštního zacházení pro kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny a skupinami nejnižších úrovní zaručené mzdy.

 

!!! Změny ve vízové proceduře od 31. 7. 2019 !!!

 

Na základě novely zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů, a č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jež vstupují v účinnost dne 31. července 2019, informujte své uchazeče o zaměstnání (žadatele o víza) o změnách, které tyto novely přinášejí a přímo se jich dotýkají.

 

Více informací najdete na:

https://www.mzv.cz/lvov/cz/viza_a_konzularni_informace/aktuality/zmeny_ve_vizove_procedure_od_31_7_2019.html

https://www.mzv.cz/lvov/cz/viza_a_konzularni_informace/vizove_informace/pobyt_nad_90_dnu/spravni_poplatky.html

Aktuální znění zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky na: https://www.mvcr.cz/clanek/aktualni-zneni-zakona-c-326-1999-sb-o-pobytu-cizincu-na-uzemi-ceske-republiky-580539.aspx

 

Asistenční kanceláře HK ČR - Ukrajina a Srbsko

Hospodářská komora ČR (HK ČR) se snaží pomáhat českým firmám vyřešit problém s nedostatkem pracovní síly na trhu práce. Jedním z problémů, se kterým se projekty (Pilotní projekt Ukrajina pro specialisty, Režim Ukrajina a Režim Srbsko) potýkají, je vysoká „ztrátovost“ uchazečů a velká chybovost podávaných dokumentů na příslušných úřadech. HK ČR se rozhodla na základě spolupráce s firmami OSPRO MB, spol. s.r.o. na Ukrajině a MONTO, s.r.o. v Srbsku napomoci řešení tohoto problému a tím zajistit vyšší efektivitu těchto projektů.

Obě výše jmenované společnosti zajišťují následující služby:

- kompletní servis s nahlášením volného pracovního místa na Úřadu práce ČR (dále jen „ÚP“)

- výběr uchazečů (dle požadavků klienta) v zahraničí

- přípravu žádostí a zpracování dokumentů pro ÚP

- překlady, přípravu pracovních smluv, potvrzení o zajištění ubytování

- cestovní pojištění uchazečům (před vstupem na území)

- přípravu žádosti o nahlášení uchazeče do projektů Pilotní projekt Ukrajina pro specialisty/ Režim Ukrajina/ Režim Srbsko či obdobného projektu

- příprava žádosti o vydání krátkodobého víza, případně žádosti k vydání dalších pobytových oprávnění

- asistence při podání žádosti apod.

Více informací včetně ceníku za výše uvedené služby najdete zde: https://www.komora.cz/obchod-a-sluzby/prace-cizinci/asistencni-kancelare-hkcr/

 

Možnosti pobytu cizinců a jejich přístupu na trh práce ČR

Bližší informace k možnostem pobytu cizinců a jejich přístupu na trh práce ČR (otázky týkající se různých typů víz) najdete na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky: https://www.mvcr.cz/migrace/docDetail.aspx?docid=22139741&doctype=ART

 

Změna místa podání žádostí:

Na základě usnesení Vlády ČR č. 79/2018, ze dne 31. 1. 2018, byly navýšeny kvóty přijímaných žadatelů v rámci Vládního programu Režim Ukrajina o dlouhodobý pobyt za účelem zaměstnání (zaměstnanecká karta) na GK Lvov. Toto navýšení vede k řadě organizačních změn na GK Lvov. Nejdůležitější změnou je místo podání žádosti: počínaje 1. 5. 2018 se žadatelé o zaměstnaneckou kartu, kteří jsou zařazeni do vládního programu Režim Ukrajina, musejí k podání své žádosti dostavit do vízového centra společnosti VFS Global ve Lvově, a to na adrese Lvov, ul. Džerelna 18. Tyto žádosti od 1. 5. 2018 tedy již nebudou přijímány na GK Lvov. Rovněž výdej hotových pasů s vyznačenými vízy bude organizován prostřednictvím vízového centra.

Více informací najdete na stránkách GK Lvov: https://www.mzv.cz/lvov/cz/viza_a_konzularni_informace/aktuality/informace_o_miste_a_casu_podani_zadosti.html

 

- Vláda vyslyšela výzvu Hospodářské komory. Schválila navýšení kvót pro Režim Ukrajina – tiskou zprávu ze dne 31. 1. 2018 najdete v příloze.

- Stanovisko státních orgánů k vysílání občanů třetích zemí do ČR zaměstnavatelem usazeným v jiném státě EU (nejčastější problém: ukrajinští občané s polským pobytovým oprávněním) – viz související soubory.

 

O PROJEKTU – REŽIM UKRAJINA:

Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (KHK PK) se od září 2016 aktivně zapojila do Koncepce navýšení kapacity Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva vnitra České republiky za účelem vyřízení vyššího množství žádostí o zaměstnanecké karty (Režim Ukrajina). Tento postup byl vytvořen za účelem dosažení časových úspor při přijímání a vyřizování žádostí o zaměstnanecké karty pro ukrajinské občany, kteří budou na území ČR vykonávat kvalifikovanou práci. Jedná se o pracovníky, kteří jsou dle platného znění aktualizované klasifikace CZ-ISCO (www.czso.cz) zařazeni do hlavních tříd 4 – 8 v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru.

Zaměstnanecká karta - je druh povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR, kdy účelem pobytu cizince (delšího než 3 měsíce) je zaměstnání. Zaměstnanecká karta nahrazuje vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání. Je vydávána na dobu trvání pracovně-právního vztahu, nejdéle však na 2 roky, s možností opakovaného prodloužení platnosti.

KHK PK jako jeden z garantů Režimu Ukrajina má v případě splnění níže uvedených podmínek právo zařadit žadatele do Režimu Ukrajina.

Co musí doložit žadatel o zařazení do Režimu Ukrajina?

Žadatel musí vyplnit žádost, průvodní kartu a předložit všechny požadované přílohy. Upozorňujeme, že pro zařazení volného pracovního místa do Režimu Ukrajina musí být požadované místo zaneseno do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty. Tato volná místa mohou být se souhlasem zaměstnavatele zveřejňována na internetovém Integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://portal.mpsv.cz), kde si je může kdokoli vyhledat. Pokud jste tento souhlas neudělili, tak nás na tento fakt upozorněte a sdělte nám spojení na Vaše kontaktní pracoviště úřadu práce, které by nám existenci volného místa telefonicky potvrdilo.

Postup k zanesení do centrální evidence je následovný: zaměstnavatel ohlásí krajské pobočce úřadu práce volné pracovní místo a dá souhlas se zaměstnaneckými kartami. Nepodaří-li se ve lhůtě 30 dnů od nahlášení volného pracovního místa jej obsadit uchazečem nebo zájemcem o zaměstnání, bude volné pracovní místo automaticky zařazeno do centrální evidence volných míst pro zaměstnaneckou kartu, a tudíž jej bude možné nabídnout i uchazečům z Ukrajiny.

V žádosti o zařazení zaměstnavatele do Režimu Ukrajina je seznam uchazečů (jméno a příjmení, datum narození, číslo pasu, občanství, telefon, adresa), které chce zaměstnavatel zařadit do Režimu Ukrajina. Pozor! Vámi určené pořadí pracovních pozic je velmi důležité, neboť v tomto pořadí budou zaměstnanecké karty pro Vámi vyhlédnuté zaměstnance vyřizovány. Doporučujeme tedy v žádosti uvádět uchazeče v pořadí, jak jsou pro Vás důležití.

POZOR! Excelovský formulář je záměrně uzamčen a povoleny jsou pouze pole k vyplnění. Pozměněné či vlastní formuláře nejsou přípustné z důvodu strojového zpracování. Údaje musí být v případě žadatele vyplněny dle cestovního dokladu a v případě zaměstnavatele dle údajů na stránkách justice.cz.

Požadované přílohy žádosti

1) Výpis z veřejného (obchodního) rejstříku, živnostenského rejstříku, jiného obdobného registru či doklad prokazující potřebné informace (ne starší než 3 měsíce, který bude sloužit pro zjištění konkrétních údajů o zaměstnavateli např. předmětu podnikání, délce existence zaměstnavatele, která musí být minimálně dvouletá, atd.). Stačí prostá kopie.

2) Výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ ARES nebo jiný doklad dostupný z informačních systémů prokazující statistické údaje o aktuálním počtu zaměstnanců (tj. více než 6 – s účinností od 11. 12. 2018)

3) Potvrzení Finančního úřadu o neexistenci daňových nedoplatků (ne starší než 3 měsíce).

4) Potvrzení České správy sociálního zabezpečení o neexistenci nedoplatků pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (ne starší než 3 měsíce).

5) Čestné prohlášení o (není nutný ověřený podpis):

- neexistenci nedoplatků na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění;

- tom, že hodlá se zaměstnaným cizincem, resp. se všemi v budoucnu zaměstnanými cizinci, uzavřít pracovní poměr, který bude trvat nejméně po dobu jednoho roku.

6) Čestné prohlášení o tom, že v období 2 let před podáním žádosti o zařazení do Režimu nebyla zaměstnavateli uložena:

- pokuta za umožnění výkonu nelegální práce vyšší než 100 000,- Kč, anebo,

- opakovaně pokuta vyšší než 100 000,- Kč za porušení povinností vyplývajících z právních předpisů kontrolovaných Úřadem práce ČR, Státním úřadem inspekce práce nebo oblastními inspektoráty práce.

 

UPOZORNĚNÍ:

- Žadatel (firma/společnost) musí mít zveřejněny účetní závěrky (vždy za 2 roky zpětně) v plném rozsahu ve sbírce listin na webu Ministerstva spravedlnosti ve veřejném rejstříku (https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik).

- Žadatel (firma/společnost) nesmí být registrován jako agentura práce! Režim Ukrajina není určen pro agentury práce !!!

- Na zařazení do Režimu není právní nárok.

 

Na jak dlouho je zařazení do Režimu Ukrajina vydáváno?

Zaměstnavatel je do Režimu Ukrajina zařazen po dobu 1 roku. V případě, že během tohoto roku bude chtít zaměstnat další uchazeče z Ukrajiny, zašle pouze vyplněný formulář Žádosti o zařazení do Režimu Ukrajina a Průvodní kartu (přílohy k žádosti – výpis z OR a ARES, bezdlužnost, čestná prohlášení - nemusí znovu dokládat, pokud nenastala změna). Novou žádost včetně příloh musí dokládat pouze v případě, že již uplynula lhůta 1 roku od zařazení do Režimu Ukrajina nebo nastala změna v těchto údajích.

 

Ceník – Režim Ukrajina (platný od 1. 6. 2017)

První žádost (cena za zpracování žádosti):                                                                  Kč       2.500,-

+ cena za uchazeče uvedeného v žádosti:                                                                  Kč          200,-

 

Opakovaná žádost (ve lhůtě jednoho roku od zařazení do Režimu Ukrajina):        Kč       1.000,-

+ cena za uchazeče uvedeného v žádosti:                                                                   Kč         200,-

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

 

Své otázky s žádostí o pomoc při vyhledání vhodných pracovníků a Žádosti zaměstnavatele o zařazení do Režimu Ukrajina můžete zasílat na e-mail: rezimukrajina@khkpce.cz, horova@khkpce.cz

Bližší informace na tel.: na tel. +420 734 355 648 (Petra Horová) nebo na tel. +420 466 613 782, Krajská hospodářská komora Pardubického kraje, nám. Republiky 12, 530 02 Pardubice, ID datové schránky 6sxacj4

Související soubory