Krajská hospodářská komora
Pardubického kraje

Projekt „Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny a Indie“

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Bližší informace k možnostem pobytu cizinců a jejich přístupu na trh práce ČR (otázky týkající se různých typů víz) najdete na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky: https://www.mvcr.cz/migrace/docDetail.aspx?docid=22139741&doctype=ART

 

Projekt „Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny a Indie“

Hospodářská komora České republiky (a také Krajská hospodářská komora Pardubického kraje) je zapojena v projektu Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny a Indie (dále jen „Projekt“).

Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo zdravotnictví v případě zdravotnických profesí přijímají žádosti o a zařazení do Projektu. Cílem Projektu je dosáhnout časových úspor při přijímání a vyřizování žádostí o zaměstnanecké a modré karty pro specialisty z Ukrajiny a Indie, kteří budou na území ČR vykonávat vysoce kvalifikovanou práci v oblasti výroby nebo služeb. Jedná se o pracovníky, kteří jsou dle platného znění aktualizované klasifikace CZ-ISCO zpravidla zařazeni do hlavních tříd 1 – 3. Pilotní projekt umožňuje získat až 500 specialistům ročně pro každou zemi (Ukrajina, Indie). Do projektu je možné se hlásit pouze s konkrétním uchazečem o pracovní místo.

 

 (V případě Vašeho zájmu o zaměstnávání středně a nízko kvalifikovaných zaměstnanců je pro Vás spuštěn ve spolupráci s příslušnými ministerstvy projekt Režim Ukrajina - https://www.khkpce.cz/clanek.php?id=17 případně Režim ostatní státy – pro Srbsko -https://www.khkpce.cz/clanek.php?id=51  nebo Mongolsko a Filipíny - https://www.khkpce.cz/clanek.php?id=44 )

 

Jednou z podmínek pro zařazení zaměstnavatele do tohoto Projektu je DOPORUČENÍ české podnikatelské reprezentace, které vydává společně s dalšími organizacemi i Krajská hospodářská komora Pardubického kraje.

 

Přínosy Projektu:

Rychlé a efektivní přednostní přijetí žádosti o zaměstnaneckou a modrou kartu bez nutnosti registrace rezervačního systému k podání žádosti a bez absolvování výslechu ve správním řízení při podání žádosti (v odůvodněných případech může být výslech s žadatelem proveden). Administrativní zpracování žádostí bude probíhat v nejefektivnější možné míře. (Příjem žádostí pro uchazeče z Ukrajiny zajišťuje zastupitelský úřad ČR v Kyjevě. Příjem žádostí pro uchazeče z Indie zajišťuje zastupitelský úřad ČR v Novém Dillí.)

 

Kritéria pro zařazení zaměstnavatele do Projektu:

 • doporučení české podnikatelské reprezentace (např. Krajská hospodářská komora Pardubického kraje) - doporučení je platné na 1 rok ode dne vydání (v případě zdravotnických profesí není toto doporučení požadováno)
 • doložení informace o čísle, pod kterým je neobsazené pracovní místo evidováno na Úřadu práce; to neplatí, jedná-li se o cizince, který má volný přístup na trh práce ČR v souladu s § 98 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti;
 • zaměstnavatel podniká na území ČR minimálně dva roky a je daňovým rezidentem v ČR dle zákona č. 586/92 Sb., o daních z příjmů;
 • zaměstnavatel má vyrovnané závazky vůči České republice (viz §46 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání: zaměstnavatel nemá daňové nedoplatky z podnikání (doloží dokladem, který vyhotoví místně příslušný finanční úřad; doklad nesmí být starší než 3 měsíce), zaměstnavatel nemá nedoplatky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (doloží dokladem, který vydává ČSSZ, doklad nesmí být starší než 3 měsíce), zaměstnavatel nemá nedoplatky na pojistném na veřejném zdravotním pojištění (doloží čestným prohlášením);
 • zaměstnavatel je v ČR registrován jako plátce zdravotního a sociálního pojištění;
 • zaměstnavateli nebyla v období 2 let před podáním žádosti o zařazení pozice do projektu uložena:
 1. pokuta za umožnění výkonu nelegální práce vyšší než 100 000,- Kč, anebo,
 2. opakovaně pokuta vyšší než 100 000,- Kč za porušení povinností vyplývajících z právních předpisů kontrolovaných Úřadem práce ČR, Státním úřadem inspekce práce nebo oblastními inspektoráty práce (příslušnou informaci poskytne Ministerstvu průmyslu a obchodu Ministerstvo práce a sociálních věcí) anebo povinnosti výběru pojistného na veřejné zdravotní pojištění;
 • zaměstnavatel doloží čestné prohlášení o tom, že:
 1. zaměstnaný kvalifikovaný specialista bude po celou dobu trvání pracovního poměru pobírat mzdu/plat odpovídající alespoň výši příslušného průměrného výdělku podle podskupin zaměstnávání CZ-ISCO (https://www.mpsv.cz/cs/1928) nebo mzdu/plat v minimální výši odpovídající alespoň minimální výši stanovené pro modré karty (http://portal.mpsv.cz/sz/obecne/prav_predpisy/akt_zneni/sdeleni_phm), a to i v případě žadatelů o zaměstnanecké karty,
 2. v případě zdravotnických profesí zaměstnavatel doloží čestné prohlášení o tom, že mzda/plat bez nenárokových složek zaměstnaného kvalifikovaného specialisty bude po celou dobu trvání pracovního poměru odpovídat alespoň výši příslušného průměrného výdělku po odpočtu nenárokové složky mzdy/platu podle podskupin zaměstnávání CZ-ISCO (https://www.mpsv.cz/cs/1928) anebo mzdu/plat v minimální výši odpovídající alespoň minimální výši stanovené pro modré karty (http://portal.mpsv.cz/sz/obecne/prav_predpisy/akt_zneni/sdeleni_phm k 9/2018 se jedná o hrubou mzdu ve výši cca 44.256,-,-Kč/měsíc nebo 531.072,-Kč/rok), a to i v případě žadatelů o zaměstnanecké karty (k tomuto výdělku bude náležet rovněž nenároková složka mzdy/platu podle konkrétní pracovní pozice a pracovní náplně zaměstnaného kvalifikovaného specialisty jako odměny, příplatky a náhrady), a
 3. se zaměstnaným vysoce kvalifikovaným specialistou bude uzavřen pracovní poměr na plný úvazek na dobu alespoň 1 roku;
 • zaměstnavatel doloží čestné prohlášení o tom, že v období 2 let před podáním žádosti zaměstnal na území ČR alespoň 3 osoby;
 • potvrzení o registraci nestátního zdravotnického zařízení, v případě, že jde o jiné zdravotnické zařízení, než zdravotnické zařízení státu
 • do projektu nemohou vstupovat družstva.

 

Kritéria pro účast vysoce kvalifikovaného zaměstnance (specialisty) v Projektu:

 • doložení informace o čísle, pod kterým je neobsazené pracovní místo zveřejněno v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké či modré karty; to neplatí, jedná-li se o cizince, který má volný přístup na trh práce ČR v souladu s § 98 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti;
 • čestné prohlášení zaměstnavatele, že specialista splňuje potřebnou kvalifikaci pro výkon zaměstnání a doklad to prokazující (pracovní zkušenosti či kvalifikace), v případě zdravotnických profesí se místo čestného prohlášení doloží doklad o uznání rovnocennosti a platnosti vzdělání (nostrifikace) a povolení k výkonu zdravotnického povolání na území ČR vydané Ministerstvem zdravotnictví;
 • čestné prohlášení zaměstnavatele o tom, že specialista má zásadní význam pro činnost zaměstnavatele na území ČR.

Samotné žádosti o zařazení do Projektu je možné zasílat na kontaktní email projektukrajina@mpo.cz (pro uchazeče z Ukrajiny) nebo projektindie@mpo.cz (pro uchazeče z Indie). Tyto e-maily nejsou určené pro zdravotnická zařízení, neboť v případě zdravotnických profesí žádosti posuzuje a o zařazení do projektu rozhoduje Ministerstvo zdravotnictví. V případě zdravotnických profesí tedy prosíme o zasílání žádostí na kontaktní email projektukrajinazdravotnictvi@mzcr.cz.

 

Co a jak musí doložit žadatel o DOPORUČENÍ k zařazení do pilotního projektu?

Žadatel musí vyplnit žádost o doporučení. Upozorňujeme, že v žádosti o doporučení je nutno zařadit požadovanou pracovní pozici dle klasifikace CZ-ISCO. Příslušný název požadované pozice a její kód podle aktualizované oficiální klasifikace zaměstnání CZ-ISCO lze nalézt na stránkách Českého statistického úřadu - https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_zamestnani_-cz_isco-

 • Žadatel o doporučení má dvě možnosti podání vyplněné žádosti. Podání žádosti prostřednictvím datové schránky nebo lze žádost rovněž podat osobně v sídle Krajské hospodářské komory Pardubického kraje. V případě osobního podání žadatel musí doložit:
  • plnou moc, pokud sám není oprávněn zastupovat společnost
  • platný občanský průkaz nebo pas.

Vystavení doporučení o zařazení zaměstnavatele do projektu „Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny“ / „Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Indie“ je zpoplatněno paušální částkou Kč 1.000,- bez DPH za doporučení.

 

Další informace na tel.: +420 734 355 648 (Petra Horová) nebo na tel. +420 466 613 782, e-mail: rezimukrajina@khkpce.cz nebo horova@khkpce.cz, Krajská hospodářská komora Pardubického kraje, nám. Republiky 12, 530 02 Pardubice, ID datové schránky 6sxacj4

Související soubory