Krajská hospodářská komora
Pardubického kraje

REŽIM OSTATNÍ STÁTY - SRBSKO

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Asistenční kanceláře HK ČR - Ukrajina a Srbsko

Hospodářská komora ČR (HK ČR) se snaží pomáhat českým firmám vyřešit problém s nedostatkem pracovní síly na trhu práce. Jedním z problémů, se kterým se projekty (Pilotní projekt Ukrajina pro specialisty, Režim Ukrajina a Režim Srbsko) potýkají, je vysoká „ztrátovost“ uchazečů a velká chybovost podávaných dokumentů na příslušných úřadech. HK ČR se rozhodla na základě spolupráce s firmami OSPRO MB, spol. s.r.o. na Ukrajině a MONTO, s.r.o. v Srbsku napomoci řešení tohoto problému a tím zajistit vyšší efektivitu těchto projektů.

Obě výše jmenované společnosti zajišťují následující služby:

- kompletní servis s nahlášením volného pracovního místa na Úřadu práce ČR (dále jen „ÚP“)

- výběr uchazečů (dle požadavků klienta) v zahraničí

- přípravu žádostí a zpracování dokumentů pro ÚP

- překlady, přípravu pracovních smluv, potvrzení o zajištění ubytování

- cestovní pojištění uchazečům (před vstupem na území)

- přípravu žádosti o nahlášení uchazeče do projektů Pilotní projekt Ukrajina pro specialisty/ Režim Ukrajina/ Režim Srbsko či obdobného projektu

- příprava žádosti o vydání krátkodobého víza, případně žádosti k vydání dalších pobytových oprávnění

- asistence při podání žádosti apod.

Více informací včetně ceníku za výše uvedené služby najdete zde: https://www.komora.cz/obchod-a-sluzby/prace-cizinci/asistencni-kancelare-hkcr/

 

Možnosti pobytu cizinců a jejich přístupu na trh práce ČR

Bližší informace k možnostem pobytu cizinců a jejich přístupu na trh práce ČR (otázky týkající se různých typů víz) najdete na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky: https://www.mvcr.cz/migrace/docDetail.aspx?docid=22139741&doctype=ART

 

Režim ostatní státy SRBSKO

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) navazuje na spolupráci s příslušnými ministerstvy ohledně rekrutování pracovních sil (cizinců) ze zahraničí.  V reakci na situaci nedostatku pracovních sil na českém trhu práce a dlouhodobý zájem českých zaměstnavatelů o zaměstnávání pracovníků ze Srbska byl Režim ostatní státy usnesením vlády č. 416 ze dne 22. června 2018 rozšířen o Srbsko (dále jen „Režim Srbsko“). Režim je zaměřen na státní občany Srbska, na jejichž pracovní sílu dlouhodobě cílí poptávka českých zaměstnavatelů. Režim ostatní státy má sloužit obdobně jako Režim Ukrajina k cílenému a výběrovému přijímání a vyřizování žádostí o zaměstnanecké karty pro státní občany Srbska, kteří budou na území ČR vykonávat kvalifikovanou pracovní činnost (na pracovních pozicích, které jsou dle platného znění Klasifikace zaměstnání  CZ-ISCO zařazeny do hlavních tříd 4 – 8: řidiči, skladníci, montéři, svářeči, švadleny atd.).

 

O žádostech o zařazení do Režimu rozhoduje MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU na základě DOPORUČENÍ od podnikatelských asociací (např. prostřednictvím Krajské hospodářské komory Pardubického kraje). 

 

Roční kapacita projektu Režim Srbsko činí 2000 žádostí o zaměstnanecké karty. Žádosti o zaměstnaneckou kartu budou přijímány zastupitelským úřadem v Bělehradě. Po naplnění měsíční kapacity daných zastupitelských úřadů bude příjem žádostí zastaven. Na rozdíl od Režimu Ukrajina tak nebudou žádosti o zařazení do Režimu ostatní země řazeny do nekonečné fronty. Uchazeči budou mít možnost přihlásit se dopředu s několikatýdenní časovou rezervou.

 

Komu je Režim ostatní státy určen?                      

Režim ostatní státy je určen jen přímým zaměstnavatelům působícím v ČR alespoň 2 roky v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru, kteří zaměstnávají alespoň 6 zaměstnanců, nemají žádné závazky vůči státu a nemohou dlouhodobě obsadit volné pracovní místo z českých zdrojů trhu práce. Pracovní pozice, na které má být uchazeč nahlášený zaměstnavatelem do Režimu ostatní státy zaměstnán, musí korespondovat s předmětem činnosti zaměstnavatele.

V rámci Režimu ostatní státy lze podat také tzv. hromadnou žádost pro 30 a více uchazečů, kdy je spolu s ní zaměstnavatel povinen dodat čestné prohlášení, že bude spolupracovat s Centrem na podporu integrace cizinců v jeho kraji, čestné prohlášení o projednání svého záměru se zaměstnanci ve smyslu ustanovení § 280 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a vyjádření starosty či primátora obce, kde budou cizinci po příjezdu do ČR ubytováni.

Zařazení do Režimu ostatní státy má platnost po dobu 1 roku.

 

Systém přihlašování do Režimu ostatní státy

Žádosti o zařazení do Režimu Srbsko jsou přijímány na 2 měsíce dopředu, přičemž při každém spuštění příjmu žádostí je přijato maximálně 340 uchazečů

Žádosti o zařazení spolu se všemi potřebnými přílohami se zasílají na emailovou adresu rezimsrbsko@mpo.cz . Do předmětu e-mailu je nutné uvést jedinečný kód, který je automaticky žadateli vygenerován na webové stránce k tomu zřízené (https://www.mpo.cz/pridelovani-kodu/). V rámci získání daného kódu, musí žadatel určit počet zaměstnanců, o které má zájem a zadat své IČ (které se stane součástí jedinečného kódu).

Platnost jedinečného kódu vyprší následující den ve 12:00 hod., pak propadá a kapacita na něj návazná se vrací do systému. Žadatel může kód použít jenom jednou. Každý den tak v cca 12:05 bude doplněna kapacita Režimu o ty kódy, které nebyly využity. Ve chvíli, kdy již bude kapacita Režimu zcela vyčerpána, bude o tom MPO na svých stránkách informovat.

Žádosti, které v předmětu e-mailu neobsahují jedinečný kód, nebo obsahují nesprávný kód, jsou automaticky systémem odmítnuty k přijetí.

 

Zodpovídání dotazů týkající se Režimu ostatní státy (Srbsko, Mongolsko, Filipíny): rezimostatnistatyinfo@mpo.cz

POZOR! Excelovský formulář je záměrně uzamčen a povoleny jsou pouze pole k vyplnění. Pozměněné či vlastní formuláře nejsou přípustné z důvodu strojového zpracování. Údaje musí být v případě žadatele vyplněny dle cestovního dokladu a v případě zaměstnavatele dle údajů na stránkách justice.cz.

 

Vystavení nezbytného DOPORUČENÍ k zařazení subjektu do projektu Režim ostatní státy (SRBSKO)

  • Žadatel musí vyplnit „Žádost o doporučení pro zařazení do Režimu ostatní stány Srbsko“. Upozorňujeme, že v žádosti o doporučení je nutno zařadit požadovanou pracovní pozici dle klasifikace CZ-ISCO. Příslušný název požadované pozice a její kód podle aktualizované oficiální klasifikace zaměstnání CZ-ISCO lze nalézt na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_zamestnani_-cz_isco-
  • Žadatel musí předložit výpis z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku nebo jiného obdobného registru (ne starší než 3 měsíce, který bude sloužit pro zjištění konkrétních údajů o zaměstnavateli např. předmětu podnikání, délce existence zaměstnavatele, která musí být minimálně dvouletá, atd.). K tomuto dokumentu bude rovněž přiložen výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ ARES, resp. jiný doklad dostupný z informačních systémů, prokazující statistické údaje o aktuálním počtu zaměstnanců (počet zaměstnanců nesmí být nižší než 6).
  • Žadatel o doporučení má dvě možnosti podání vyplněné žádosti. Podání žádosti prostřednictvím datové schránky nebo lze žádost rovněž podat osobně v sídle Krajské hospodářské komory Pardubického kraje. V případě osobního podání žadatel musí doložit:
    • plnou moc, pokud sám není oprávněn zastupovat společnost
    • platný občanský průkaz nebo pas.

Vystavení DOPORUČENÍ o zařazení zaměstnavatele do Režimu ostatní státy je zpoplatněno paušální částkou Kč 1.000,- bez DPH za DOPORUČENÍ.

Další informace na tel.: +420 734 355 648 (Petra Horová) nebo na tel. +420 466 613 782, e-mail: rezimukrajina@khkpce.cz nebo horova@khkpce.cz, Krajská hospodářská komora Pardubického kraje, nám. Republiky 12, 530 02 Pardubice, ID datové schránky 6sxacj4

Související soubory